Αίτηση Εγγραφής

Μέλη μας μπορούν να γίνουν:


Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στις υπηρεσίες διαδικτύου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, ενδεικτικά: α) σχεδιασμού και κατασκευής ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων κ.λπ., β) υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων (hosting) γ) υπηρεσίας digital marketing και διαδικτυακής διαφημιστικής προώθησης κ.α. Για τον χαρακτηρισμό κλάδου επιχειρήσεων ως συνδεόμενου με τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαδικτύου, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, εφ’ όσον δεν πρόκειται για επιχειρήσεις από τις ενδεικτικά αναφερόμενες.

Ενώσεις με νομική προσωπικότητα των προαναφερομένων επιχειρήσεων και οι υπερκείμενες αυτών ενώσεις (ενώσεις ενώσεων).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής στον Σ.Ε.Δ.Ε.;


ΑΙΤΗΣΗ + ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ 2 ΜΕΛΩΝ

Για να εγγραφείτε στον Σ.Ε.Δ.Ε. απαιτείται έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο που θα συνοδεύεται από όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την άσκηση επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου με τη συνηγορία δύο τακτικών Μελών του Συνδέσμου.

Συνδρομή


Το κόστος εγγραφής είναι 100 € και το ετήσιο κόστος συνδρομής 200 €.

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέλους


Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Α. Υποβάλλεται η παρούσα αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΕ για την εγγραφή της επιχειρήσεως ως Μέλους του ΣΕΔΕ. Βάσει καταστατικού του Συνδέσμου, τα δύο Τακτικά Μέλη που έχουν λάβει γνώση και υποστηρίζουν την εν λόγω αίτηση είναι τα ακόλουθα: