23/02/2024 10:46

Σ.Ε.Δ.Ε.

Δράσεις – Προτάσεις

Έρευνα

Εκπαίδευση

Θεσμικές προτάσεις

Διεθνείς Σχέσεις

  1. Την μελέτη της πολιτικής και των εφαρμογών της για την υποβολή σχετικών προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές και την υιοθέτηση μέτρων και κανόνων βέλτιστων πρακτικών
  2. Την διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων, κρατικών ενισχύσεων – επιστρεπτέων ή μη.
  3. Την κατάρτιση προτάσεων διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων.
  4. Την οργάνωση συνεδριάσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων και εθνικών και διεθνών συνεδρίων.
  5. Την διεξαγωγή ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών, ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων.
  6. Την έκδοση εντύπων με ανακοινώσεις, άρθρα των μελών ή τρίτων και πορίσματα των επιστημονικών συζητήσεων, μελετών και ερευνών που θα διεξάγει ο Σύνδεσμος
  7. Την συμμετοχή του Συνδέσμου σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά/εμπορικά συνέδρια, οργανώσεις και επιτροπές
  8. Την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα παρεμφερή επιστημονικά και εμπορικά σωματεία και ιδρύματα της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
  9. Την συμμετοχή του ως μέλους σε σχετικές διεθνείς οργανώσεις, καθώς και τη φροντίδα για τη σύσφιξη των σχέσεων με τις οργανώσεις αυτές.
  10. Την σύσταση επιτροπών μελετών